Asysta rodzinna

O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

Asystenci prowadzą pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

Do zadań asystentów rodziny należy:

-        opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz w razie potrzeby z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji oraz przy rozwiazywaniu różnych problemów życiowych, w tym socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;

-        wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz umiejętności psychospołecznych;

-        udzielanie wsparcia dzieciom;

-        podejmowanie działań interwencyjnych, czy zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-        prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i dzieci;

-        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

-        współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

Rodzina wspierająca

Jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Warunek, jaki musi spełniać kandydat na rodzinę wspierającą ?

-        nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na rodzinę wspierającą:

-        nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani nie miał jej ograniczonej)

-        nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi

-        nie ma problemów z uzależnieniami np. od alkoholu, narkotyków, hazardu itd.

-        posiada stałe źródło utrzymania

-        wypełnia obowiązek alimentacyjny

-        nie jest zaburzony ani chory psychicznie.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

-        złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile wniosek z uzasadnieniem

-   umożliwić przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata

-        uzyskać pozytywną opinię dyrektora tutejszego ośrodka

-        odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS

-        podpisać umowę, która uprawnia do zwrotu kosztów udzielonego rodzinie wsparcia.

 

Szczegółowych informacji na temat wspierania rodziny udziela:

Agnieszka Terebus  tel. 91 5 611-159 pok. 13

Kamil Pawlaczyk tel. 91 5 611-159 pok. 13

Klauzula informacyjna dot. współpracy asystenta rodziny z rodziną