Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 poszukuje pracownika na stanowisko:

 ASYSTENT RODZINY

 OFERTA Z DNIA 08.04.2024  

 

 Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – pełen etat, 1 osoba,  w systemie zadaniowego czasu pracy, na zastępstwo.

 Wymagania niezbędne

 Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1) posiada:

 a)       wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 c)       wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

Wymagania dodatkowe

 a)       znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

 b)      umiejętność obsługi komputera;

 c)       łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 d)      umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres;

 e)      wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 f)        znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 g)       samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;

 h)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

 i)        wysoka kultura osobista;

 j)  prawo jazdy Kat. B.

 

Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje

1.       opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);

2.       opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3.       udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7.       wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8.       motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9.       udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10.   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty

1.       Kwestionariusz, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3.       Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy.

4.       Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty należy składać  w wybranej przez siebie formie:

 W siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 7.00 do godz. 15:00 w sekretariacie pok. Nr 8. lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozpatrzymy  tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

 

 

Aneta Wojcieszek

 Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pyrzycach

 

Dokumenty

 

Ogłoszenie o naborze

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 REFERENT

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę – na czas określony, pełen etat

Data ogłoszenia: 19.02.2024 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2024 r.

Termin składania dokumentów: do 04.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Klauzula

Kwestionariusz

 

Ogłoszenie o naborze

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

 Pracownik socjalny

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę – umowa na czas zastępstwa, pełen etat

Data ogłoszenia: 20.07.2023 r. Przewidywany termin zatrudnienia: IV  kwartał 2023 r.

Termin składania dokumentów: do 30.09.2023 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Klauzula

Kwestionariusz

Oświadczenie