Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach jest jednostką organizacyjną Gminy Pyrzyce. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr VII/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską w Pyrzycach, Burmistrza Pyrzyc i Dyrektora Ośrodka.

 

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1)  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2)   realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

Ośrodek Pomoc Społecznej realizuje  także przekazane mu zadania wynikające z innych ustaw:
1)      przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
2)      przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
3)      prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
4)      należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
5)      potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
6)    refundacja podatku VAT za gaz,