Zmiany przepisów dotyczących jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł wprowadzonych nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Od 1 lutego 2023 r., na mocy przepisów  wprowadzonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140), obowiązują nowe zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, w przypadku objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.    

 

Powyższa ustawa w art. 17 wprowadza zmianę przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, m. in. w zakresie terminów składania wniosków, w przypadku gdy o jednorazowe świadczenie ubiega się opiekun prawny, opiekun faktyczny lub rodzic adopcyjny dziecka.

 

Zgodnie ze zmienioną treścią art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w przypadku, gdy wniosek o jednorazowe świadczenie dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - wniosek ten składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 44 ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyżej opisane regulacje stosuje się do wniosków dotyczących dzieci urodzonych i objętych opieką lub urodzonych i przysposobionych, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów, tj. od 1 lutego 2023 r. Zaś w przypadku dzieci urodzonych i objętych opieką lub urodzonych i przysposobionych do dnia 31 stycznia 2023 r., wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się na starych zasadach, tj. w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Co istotne, w konsekwencji wprowadzonych zmian, zmianom uległ również formularz wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

 Nowy wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2023 r., poz.211).