Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,83 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Uprzejmie informujemy o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i przyznawania na ich podstawie.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie

odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U

z 2023 r. poz. 1118), z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W dniu 5 maja br. w Dzienniku Ustaw (poz. 852 ), została opublikowana ustawa z dnia

9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych

innych ustaw.

Powyższa ustawa, wart. 10, uchyla z dniem 6 sierpnia 2023 r. art. 15h ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych

Uchylany przepis art. 15h dotyczy między innymi przedłużenia z mocy prawa orzeczeń

o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

(tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r), pod warunkiem złożenia

w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do

upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca

2020r), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Należy przypomnieć, że na podstawie ww. przepisu art. 15h, organy właściwe

(i odpowiednio wojewodowie w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego) miały i mają obowiązek odpowiedniego przedłużania prawa do uzależnionych

od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń

z funduszu alimentacyjnego.

 

Natomiast na skutek uchylenia od 6 sierpnia 2023 r. ww. art. 15h, orzeczenia

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływać

będzie w okresie od 6 sierpnia 2023 r. (czyli od dnia wejścia w życie przepisu uchylającego art.

15h), nie będą już przedłużane z mocy prawa i tym samym nie będą już z urzędu przedłużane

żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

Jednocześnie ww. ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz

niektórych innych ustaw wprowadza w art. 23 dodatkową regulację, zgodnie z którą,

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym

mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres

ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje

ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia

w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia

o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.