Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy społecznej, Plac Ratuszowy 1 w Pyrzycach na parterze budynku pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (pobierz druk)
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym. 

 Prosimy pamiętać, że:

 

 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.);
 • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393);
 • uchwała nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

Informacje w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 91 5611 158; 91 5611 150.