Gdzie można złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Ratuszowy 1 w Pyrzycach na parterze budynku pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny (załącznik nr 1);
 • dokument - wystawiony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny - potwierdzający wysokość wydatków ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (w rozbiciu na składniki);
 • deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (załącznik nr 2);
 • załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 3);
 • dokumenty - na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów - potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (załącznik nr 4);
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt własności, umowa najmu);
  • odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
  • w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów
   w wysokości niższej niż zasądzona, bezskuteczności alimentów lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
  • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
  • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
  • zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
  • osoby pełnoletnie nie posiadające ww. źródeł utrzymania składają oświadczenie (załącznik nr 5);
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie
  o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Prosimy pamiętać, że:

 

 • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

 

Dodatkowe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie może być wyższy od 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowe, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać
od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane przelewem na konto zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany
w całości (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie stanowią wydatki poniesione z tytułu:

 

1.      Ubezpieczeń;

 

2.      Podatku od nieruchomości;

 

3.      Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;

 

4.      Rocznych opłat przekształceniowych o których mowa w ustawie z dnia 220 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040);

 

5.      Opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

 

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.