Uchwała Nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Uchwała Nr XXXI/260/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Uchwała Nr XXXIII/273/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Uchwała Nr LXIX/566/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Uchwała Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                        Paweł Chyt

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PYRZYCACH

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, zwanego dalej „Ośrodkiem”, określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie, działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
1) Uchwały Nr XI/73/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 27 kwietnia 1990 r. o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 163),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2013 poz. 594),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. rok 2013 poz. 885),
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. rok 2013 poz. 267),
6) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.);
7) statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Pyrzycach,
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, a obszarem działania Gmina Pyrzyce.
4. Ośrodek podporządkowany jest Burmistrzowi Pyrzyc.
5. Ośrodek współpracuje z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim - Wydział Polityki Społecznej.
6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 2

Działalność Ośrodka obejmuje:
1. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2. Realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w:
1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. rok 2013 poz. 330),
2) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. rok 2015 poz. 114),
3) ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. rok 2012 poz. 1228 ze zm.),
4) ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz.U. rok 2014, poz. 567),
5) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. rok 2008 nr 164 poz. 1027, ze zm.),
6) ustawie z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. rok 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.),
7) ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. rok 2013 poz. 135),
8) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2013 poz. 907),
9) ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. rok 2013 poz. 966),
10) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. rok 2012 poz. 1059 ze zm.)
11) innych przepisach prawnych nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej.
3. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
4. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
5. Koordynowanie systemu pomocy społecznej w Gminie Pyrzyce.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc.
7. Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań.
8. Opracowywanie i koordynowanie strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych.
9. Współdziałanie na zasadzie partnerstwa z prowadzącymi na terenie gminy działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej;
10. Wytaczanie powództwa na rzecz obywateli o roszczenia alimentacyjne;
11. Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 3

Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:
1. Realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj.:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie sprawozdania i oceny zasobów ludzkich w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
20) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
21) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej oraz bilansu potrzeb z zakresu pomocy społecznej;
22) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
2. Realizowanie zadań własnych gminy, tj.:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
6) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych; załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, tj. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, sporządzanie decyzji administracyjnych oraz listy wypłat;
7) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych;
e) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8) w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
d) finansowanie:
- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;
e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy Pyrzyce;
h) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
i) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
3. Realizowanie zadań zleconych gminie, tj.:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. rok 2011 nr 264 poz. 1573 ze zm.);
6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
7) przyznawanie i udzielanie pomocy finansowej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz wydawanie Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowisk w zakresie informacji o sytuacji rodzinnej, materialnej i o pomocy udzielonej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz opinii co do zasadności przyznania pomocy przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
8) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – m.in. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłacanie świadczeń rodzinnych;
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych;
11) przyznawanie i wypłacanie świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
12) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę;
13) przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – zadania wynikające z ustawy – prawo energetyczne.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 4

1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który zarządza nim, kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Pyrzyc.
3. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka, w tym w szczególności:
1) zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia pracowników,
2) ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
4. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
5. Dyrektor i pracownicy socjalni Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej.
6. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wskazana.

§ 5

Na podstawie art. 16a, art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Pyrzycach corocznie ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6

Do obowiązków Dyrektora należy między innymi:
1. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
2. opracowywanie planu finansowego Ośrodka,
3. podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 7

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze, a także regulaminy wewnętrzne Ośrodka ustalone przez Dyrektora, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Burmistrza Pyrzyc.

§ 8

1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
2. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Pyrzyc, do ustalania i dokonywania zmian w drodze zarządzenia:
1) Struktury organizacyjnej Ośrodka,
2) Regulaminu organizacyjnego Ośrodka,

Rozdział IV
MIENIE OŚRODKA
§ 9

1. Burmistrz Pyrzyc zapewnia Ośrodkowi niezbędne do działalności pomieszczenia.
2. Wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, odzież ochronną, środki czystości itp. Ośrodek zakupuje ze środków uzyskanych w ramach zadań własnych i zleconych na utrzymanie Ośrodka.
3. Likwidację wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka przeprowadza się na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje Dyrektor na wniosek Komisji Likwidacyjnej.

§ 10

Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 11

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Rozdział VI ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU § 12
Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.