PROGRAM OSŁONOWY  „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024 dla Gminy Pyrzyce

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Gmina Pyrzyce przystąpiła do kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Bezpośrednim realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Program jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu można uzyskać opaskę bezpieczeństwa” która jest połączona z całodobowym centrum monitoringu lub przedłużyć okres korzystania z opaski w przypadku osób objętych wsparciem w 2023 r.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z się  z dyspozytorem, który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców gminy Pyrzyce zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu uzyskania  szczegółowych informacji: osobiście  w sekretariacie Ośrodka, mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pokój 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 56 11 150.

                                                                        

 

Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                       (-) Marzena Podzińska

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Do pobrania:
1.


2.
3.
4.
5.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach  przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 -        wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 -        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 -        załatwianiu spraw urzędowych;

 -        korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 -        zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu znacznym lub

 o stopniu umiarkowanym albo

 traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

a) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

b) posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 -        zaświadczenie o niekaralności;

 -        pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 -        pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 Czas pracy asystenta:

 -        usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy;

 -        czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut;

 -        miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 30 godzin asysty;

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie :

 -        oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;

 Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 -        kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

 -        oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta;

 

Dokumenty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, (tel. 91 5 611-165) w godzinach pracy Urzędu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).